Personuppgifter som lämnas i ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för Stiftelsens ansökningsförfarande och administration av beviljade stipendium, behandlas av den personuppgiftsansvarige (aktuell stiftelse) eller av personuppgiftsbiträdet (Wallenberg Foundations AB) för hantering av ansökningar om stipendium och administration av beviljade stipendium. Uppgifterna kan i de fall stipendium tilldelas komma att lämnas ut till myndighet enligt gällande lagstiftning. När uppgifterna inte längre behövs för hantering av ansökningar om stipendium och administration av beviljade stipendier, kommer de att överlåtas till Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande och sparas för framtida forskningsändamål. För Stiftelsens Integritetspolicy i sin helhet gå till https://www.wallenberg.org/sv/integritetspolicy